شمشیربازان استان مجوز ورود به اردوهای تیم ملی را کسب کردند

مسابقات رده بندی کشوری جوانان (آقایان) در دو بخش فلوره و اپه انفرادی در تهران ۱۷ و ۱۸ آذرماه در مجموعه ورزشی شیرودی محل برگزاری مسابقات فدراسیون شمشیربازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی: در روز اول در بخش فلوره با مربیگری سیدمحمد صادق طباطبائی، صادق سجادپور عنوان سوم مشترک و محمد امین قائمی و اراد ترشیزیان به ترتیب عنوان ششم و هفتم کشور را کسب کرده و مجوز ورود به اردوهای تیم ملی را کسب نمودند.

در روز دوم در بخش اپه با مربیگری دکتر علی یعقوبیان، مهرداد حناچیان به عنوان پنجم این رقابت دست یافت و مجوز ورود به تیم ملی کشور را به خود اختصاص داد.