گزارش تصویری/ جلسه صنعت ورزش خراسان رضوی برگزار شد

اولین جلسه صنعت ورزش خراسان رضوی برگزار شد.