لزوم برخورد با باشگاه های غیر مجاز و هنجار شکن

معاون دادستان مشهد گفت: افرادی که متصدی  باشگاه های غیر مجاز هستند به اتهام فراهم کردن زمینه های فساد و  تهدید جامعه برخورد و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، قاضی اسماعیل رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد با اشاره به گسترش باشگاه های بدون مجوز و غیر قانونی در مشهد گفت: در غیاب نظارت ناکافی در کشور اماکن زیادی در قالب باشگاه های ورزشی فعالیت می کنند که مجوز فعالیت ندارند یا استاندارد های لازم را رعایت نکرده اند.

وی با تاکید بر این که گسترش باشگاه های غیرمجاز بحران و تهدیدی اجتماعی است، افزود: متاسفانه در بسیاری از این باشگاه ها فروش مکمل‌های ورزشی غیرمجاز، ارائه برنامه‌های ورزشی غیر استاندارد و عرضه مواد غذایی و دارویی غیرمجاز صورت می گیرد که آثاری بسیار سو‌ء بر جسم و روح افراد بر جای می گذارد.

قاضی رحمانی به لزوم برخورد با باشگاه های غیرمجاز و هنجارشکن پرداخت و اظهار کرد: گاها این باشگاه ها در نبود نظارت های لازم تبدیل به محلی برای شکل گیری هرگونه رفتار غیر متعارف و هنجار شکنانه می شوند، از این حیث همه مسئولان ذی ربط باید با اینگونه باشگاه ها به صورت جدی برخورد کنند.

معاون دادستان مشهد تاکید کرد: به محض وصول گزارش مبنی بر غیر مجاز بودن فعالیت باشگاه، فورا بر طبق مقررات جمع آوری خواهند شد، همچنین، با افرادی که متصدی این باشگاه ها هستند به اتهام فراهم کردن زمینه های فساد و  تهدید جامعه برخورد و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.