ضرورت توجه هیات های ورزش کارگری در استان ها به ورزش همگانی

رئیس فدراسیون ورزش کارگری به لزوم توجه هیات های ورزش کارگری در استان ها به ورزش همگانی تاکید کرد