ثبت کونگ فو به نام ایران در شورای ورزش آسیا

رییس فدراسیون کونگ فو از ثبت این رشته در شورای ورزش آسیا به نام ایران خبر داد.