برگزاری کارگاه (جایگاه مادر در خانواده) در سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس

برگزاری کارگاه (جایگاه مادر در خانواده) در سومین اختتامیه دوره‌های تربیت راهنمای خانواده به میزبانی مشهد مقدس